o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m
że zostało wszczęte na wniosek pełnomocnika Pana Rafała Aszenbrenera, ASZENBRENER ul. Kaczkowskiego 3, 67-100 Nowa Sól, reprezentującego firmę DALBO S.C. Adam Sawicki, Tomasz Ferdynus, Przecław 6, 67-312 Niegosławice, z dnia 15.01.2018 r. (data wpływu do tut. urzędu 18.01.2018 r.), postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
„Budowie linii kablowo-napowietrznej SN - 20kV, linii napowietrznych NN - 0,4kV oraz budowy słupowej stacji transformatorowej 20/0,4kV.
Niniejsze postępowanie realizowane jest na obszarze:
- Przecław, działki o numerach ewidencyjnych 268/1, 602, 603/1, 603/2, 726, 213/1, 214/4, 718, 693/4 obręb ewidencyjny Przecław, gmina Niegosławice”.
Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice, pokój nr 24 (I piętro) w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, w okresie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Niegosławicach: www.bip.niegoslawice.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Przecław.
]]>
obwieszczenie RTG.6733.01.2018 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/system/pobierz.php?plik=obw_RTG_6733_01_2018.pdf&id=2697 Sławomir Świtajło Sławomir Świtajło Administrator Systemu Administrator Systemu 2018-01-30 00:00:00 2018-01-30 18:20:38 2018-01-30 18:24:04 2018-01-30 18:24:04