o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 99/3 w obrębie Krzywczyce OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, poz. 1999, poz. 1566) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Niegosławice Uchwały Nr XXXIX.225.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 99/3 w obrębie Krzywczyce w gminie Niegosławice.
Względem ww. projektu planu miejscowego zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Zawiadamiam również o możliwościach zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Niegosławicach, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice w godzinach urzędowania. Jednocześnie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niegosławice zamieszczono ww. uchwałę.
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu miejscowego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wnioski i uwagi na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Niegosławicach, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice, w terminie do dnia 16 lutego 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem rozpatrującym złożone wnioski i uwagi jest Wójt Gminy Niegosławice.
Dla ww. projektu planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 
 
 
/-/ Jan Kosiński
]]>
Sławomir Świtajło Sławomir Świtajło Administrator Systemu Administrator Systemu 2018-01-26 00:00:00 2018-01-26 21:07:40 2018-01-26 21:07:45 2018-01-26 21:07:45