Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.49.2016 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mycielin.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Mycielin oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 431.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW
nr ZG1G/00047151/2.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,24 ha, w skład której wchodzą użytki: pastwiska trwałe PsIII o pow. 0,12 ha i wody stojące Ws o pow. 0,12 ha..
-Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie
jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 431 znajduje się
w części w strefie zainwestowania wiejskiego z przewagą zabudowy zagrodowej i w części w strefie terenów wód otwartych (staw).
-Teren nieruchomości nie jest objęty ważną decyzja o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Niegosławice, powodującą zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki.
-Cena nieruchomości brutto 21.300,00 zł (cena zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług).
-Termin zapłaty 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1774) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 28.12.2016r. do 09.02.2017r.
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach
i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
 

Wójt
/-/ mgr Jan Kosiński
]]>
Aneta Sławek Jan Kosiński Marta Skibiszewska Marta Skibiszewska 2016-12-28 00:00:00 2016-12-28 13:36:29 2016-12-28 13:43:03 2016-12-28 13:43:02