Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.27.2015 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 09 września 2015r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Jabłona.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Nowa Jabłona oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 229.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW
nr ZG1G/00054270/4.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,32 ha, którą stanowią użytki: grunty orne RIVb.
-Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie
jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 229 znajduje się
w strefie upraw rolnych.
-Teren nieruchomości nie jest objęty ważną decyzja o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Niegosławice, powodującą zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki.
-Cena nieruchomości brutto 7.500,00 zł .
-Termin zapłaty 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 782) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 09.09.2015 r. do 22.10.2015 r.
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach
i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
 
 

Wójt
/-/ mgr Jan Kosiński
 
]]>
Aneta Sławek Aneta Sławek Marta Skibiszewska Marta Skibiszewska 2015-09-09 00:00:00 2015-09-09 13:38:52 2015-09-09 13:39:01 2015-09-09 13:39:01