Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.32.2014 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 16 października 2014r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gościeszowice. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Gościeszowice oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 165.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW nr ZG1G/00045580/4.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi  0,71 ha, w skład której wchodzą użytki: grunty orne RIVa o powierzchni 0,10 ha , grunty orne RIVb o powierzchni 0,08 ha,  grunty orne RV o powierzchni 0,53 ha
-Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 165 znajduje się w strefie  osadniczo-rolnej.
-Teren nieruchomości nie jest objęty ważną decyzja o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Niegosławice, powodującą zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki.
-Cena nieruchomości  brutto 38.500,00 zł  .
-Termin zapłaty 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) upływa po 6 tygodniach licząc od
dnia wywieszenia wykazu tj. od  16.10.2014r. do 27.11.2014r.
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                             Wójt
                                                                                                                 /-/ mgr Jan Kosiński
]]>
Sebastian Chachuła Aneta Sławek Sebastian Chachuła Sebastian Chachuła 2014-10-16 14:13:00 2014-10-16 14:15:30 2014-10-16 14:15:36 2014-10-16 14:15:36