Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.8.2014 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha Dolna.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Sucha Dolna oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 258/49.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW nr ZG1G/00044581/4.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi  0,7231 ha, która w ewidencji gruntów  wykazana jest jako droga dr.
-W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (przyjęty Uchwałą nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 marca 2010r.) część północna działki nr 258/49 znajduje się w obrębie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „103R” dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe: teren rolniczy. Pozostała część południowa działki znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego opracowania. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 258/49 znajduje się: w części północnej jako tereny rolnicze obejmujące obszar lokalizacji elektrowni wiatrowych i infrastruktury towarzyszącej wraz z obszarem ich oddziaływania oznaczonym na rysunku symbolem R/E i w części południowej jako teren położony w strefie osadniczo-rolnej.
-Cena nieruchomości  brutto 30.000,00 zł  w tym podatek VAT 23%.
-Termin zapłaty 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651 ze zm.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  14.04.2014 r. do 27.05.2014 r.
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
 
                                                                                             Wójt
                                                                                 /-/ mgr Jan Kosiński
]]>
Sebastian Chachuła Aneta Sławek Sebastian Chachuła Sebastian Chachuła 2014-04-14 15:01:00 2014-04-14 15:02:23 2014-04-14 15:02:27 2014-04-14 15:02:27