Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.6.2014 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bukowica.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Bukowica oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 58/2.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW
  nr ZG1G/00052475/7.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi  0,0814 ha, która w ewidencji gruntów  wykazana jest jako droga dr.
-Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie
jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 58/2 znajduje się
w strefie zainwestowania wiejskiego z przewagą zabudowy zagrodowej.
-Cena nieruchomości  brutto 7.500,00 zł. w tym podatek VAT 23%.
-Termin zapłaty 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz.U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 ze zm.) upływa po 6 tygodniach licząc od
dnia wywieszenia wykazu tj. od  19.03.2014r. do 02.05.2014r.
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach
i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
                                                                                                                                                                          
                                                                                Wójt
                                                                   /-/ mgr Jan Kosiński ]]>
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/system/pobierz.php?plik=Zalacznik0050.6.2014.pdf&id=1024 Sebastian Chachuła Aneta Sławek Sebastian Chachuła Sebastian Chachuła 2014-03-19 10:13:00 2014-03-19 10:17:54 2014-03-19 10:19:21 2014-03-19 11:16:02