nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.20.2013 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 23lipca 2013r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości  położonej
w obrębie ewidencyjnym Niegosławice.
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Niegosławice oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 228/2.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW
  nr ZG1G/00052644/3.
- Powierzchnia nieruchomości wynosi  0,95 ha, w skład której wchodzą użytki: pastwiska trwałe PsIV o pow.0,13 ha , grunty orne RIIIa o pow.0,71 ha, grunty orne RIVa o pow.0,11 ha.
 -Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Niegosławice działka nr 228/2 znajduje się  częściowo w strefie osadniczo-rolnej i częściowo w strefie upraw rolnych.
-Cena nieruchomości  brutto 21.000,00 zł. .
-Termin zapłaty najpóźniej 2 dni przed zawarciem umowy notarialnej.                 
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz.U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 ze zm.) upływa po 6 tygodniach licząc od
dnia wywieszenia wykazu tj. od  23.07.2013r. do 05.09.2013r.
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach
i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
                                                                                                                                                                          
                                                                                                        Wójt
                                                                                           /-/ mgr Jam Kosiński
]]>
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/system/pobierz.php?plik=wykaz_23072013.pdf&id=747 Administrator Administrator Administrator Systemu Administrator Systemu 2013-07-23 00:00:00 2013-07-23 13:49:06 2013-07-23 13:50:35 2013-07-23 13:54:38