ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin, gmina Niegosławice”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Zielińśka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-05 14:36:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-05 14:48:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-14 14:00:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4972 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie ofertowe na: "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegosławice"

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, zgodnie
z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
 
 
Niniejszym zapraszamy do składania ofert na:
 
„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegosławice”
 
 
 
 
Zamawiający:
 
Gmina Niegosławice
67-312 Niegosławice 55
NIP: 924-10-01-543
REGON: 970770422
 
Tel./fax (68) 378 10 38
e-mail:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zatwierdzam :
 
……………………………………
(Podpis kierownika Zamawiającego)
 
 
 
Niegosławice, dnia 3 czerwiec 2019 r.
 
 
 
 
I. Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegosławice. Usługa demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest będzie realizowana na posesjach prywatnych na terenie Gminy Niegosławice. Zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców przewiduje się utylizację ok. 13,98 Mg azbestu, cementowo azbestowych płyt falistych stanowiących głównie pokrycia dachowe, z czego 558 m² - 6,14 Mg jest zamontowana na dachach budynków i przewidziana do rozbiórki oraz 712,7 m²- 7,84 Mg jest zdemontowane i złożone na posesji.
  2. Wybrany Wykonawca w dniu podpisania umowy oświadczy, że wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie realizacji zadania wykorzysta wyłącznie
   w celu wykonania tegoż zadania, a dane osobowe będzie chronić zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm).
  3. Do Wykonawcy należeć będzie wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi, normami i przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z:
   1. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),
   2. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973),
   3. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.),
   4. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923),
   5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824),
   6. Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917
    z późn. zm.),
   7. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
    z późn. zm.).
  4. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje dwa rodzaje zadań:
 
   1. Zadanie nr 1 – demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w postaci pokryć dachowych. Przez wymienione czynności Zamawiający rozumie roboty związane demontażem materiałów zawierających azbest z nieruchomości objętych wykazem; zebranie zdemontowanych materiałów oraz ich opakowanie i zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem - emisją azbestu do środowiska; załadunek materiałów zawierających azbest oraz ich transport na przystosowane do tego celu składowisko odpadów celem unieszkodliwienia zgodnie
    z rozporządzeniem, o którym mowa w niniejszym rozdziale pkt 3 ppkt 1.
   1. Zadanie nr 2 - zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
    i zalegających na nieruchomościach. Przez wymienione czynności Zamawiający rozumie prace polegające na zebraniu materiałów zawierających azbest zeskładowanych na nieruchomościach objętych wykazem; opakowanie materiałów zawierających azbest i ich zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem - emisją azbestu do środowiska; załadunek i transport materiałów zawierających azbest na przystosowane do tego celu składowisko odpadów celem unieszkodliwienia zgodnie
    z rozporządzeniem, o którym mowa w niniejszym rozdziale pkt 3 ppkt 1.
 
5. Dane ilościowe z podziałem na miejscowości dla zakresu objętego zadaniem nr 1:
Lp.
Miejscowość
Ilość wyrobów zawierających azbest w m2
Ilość wyrobów zawierających azbest w Mg
Liczba nieruchomości
1.
Przecław
38
0,42
1
2.
Gościeszowice
100
1,1
1
3.
Niegosławice
100
1,1
1
4.
Niegosławice
40
0,44
1
5.
Niegosławice
80
0,88
1
6.
Gościeszowice
180
1,98
1
7.
Gościeszowice
20
0,22
1
 
Suma
558
6,14
7
 
6. Dane ilościowe z podziałem na miejscowości dla zakresu objętego zadaniem nr 2:
Lp.
Miejscowość
Ilość wyrobów zawierających azbest w m2
Ilość wyrobów zawierających azbest w Mg
Liczba nieruchomości
1.
Stara Jabłona
90
0,99
1
2.
Gościeszowice
39
0,43
1
3.
Niegosławice
180
1,98
1
4.
Krzywczyce
37,5
0,41
1
5.
Gościeszowice
60
0,66
1
6.
Sucha Dolna
17,2
0,19
1
7.
Niegosławice
89
0,98
1
8.
Niegosławice
40
0,44
1
9.
Sucha Dolna
100
1,1
1
10.
Stara Jabłona
60
0,66
1
 
Suma
712,7
7,84
10
 
 1. Wykaz nieruchomości określający lokalizację i dane właścicieli posesji, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy.
 2. Wykonawca ustali pisemnie z właścicielami nieruchomości znajdujących się na wykazie obiektów szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z realizacją zadania nr 1 i zadania nr 2 w terminie 4 dni roboczych od dnia podpisania umowy
  i przekazania przez Zamawiającego wykazu obiektów objętych realizacją zadania. Na podstawie ustalonych terminów z właścicielami nieruchomości, Wykonawca sporządzi harmonogram prac.
 3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię harmonogramu prac, o którym mowa w pkt 8 niniejszego rozdziału niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia upływu terminu wyznaczonego na sporządzenie tego harmonogramu.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu prac w przypadku gdy:
 1. wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację zadania nr 1 i/lub zadania nr 2,
 2. wystąpią inne okoliczności leżące po stronie właścicieli nieruchomości, uniemożliwiające wykonywanie prac związanych z realizacją zadania nr 1 i/lub zadania nr 2 zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
 1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię zaktualizowanego harmonogramu prac niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania zmiany z powodu okoliczności, o których mowa w pkt 10 ppkt 1 i 2 niniejszego rozdziału, z pisemnym uzasadnieniem zmiany terminu realizacji prac.
 2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie i drogą e-mail na adres podany
  w umowie o każdej przeszkodzie uniemożliwiającej prawidłową i/lub terminową realizację zadania, najpóźniej następnego dnia od wystąpienia przeszkody.
 3. Przed wykonaniem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca ma obowiązek dokonania zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.). Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zgłoszenie do przystąpienia prac, wraz ze szczegółowym harmonogramem prac, uwzględniając 7 - dniowy okres przypadający od zgłoszenia do rozpoczęcia prac na terenie Gminy Niegosławice.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, w tym zabezpieczenia terenu, na którym trwa usuwanie wyrobów zawierających azbest zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 niniejszego rozdziału.
 5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne na czas wykonywania zadania objętego niniejszą umową ważnego ubezpieczenia OC w zakresie działalności firmy lub specjalnie wykupiona polisę ubezpieczenia dla zakresu niniejszej umowy.
 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić materiały, narzędzia, sprzęt niezbędny do wykonywania przedmiotu umowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania.
 7. Wykonawca urządzi we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia, zaplecza dla wykonywanych prac oraz zabezpieczy tereny, na których będzie usuwany azbestu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia zgodnie z wymogami określonymi w § 8 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 niniejszego rozdziału.
 9. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia materiałów zawierających azbest z każdej nieruchomości objętej wykazem i dla każdego rodzaju zadania oddzielnie przy udziale właściciela lub użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości (z której odbierane są materiały zawierające azbest) i pracownika Zamawiającego. Urządzenie ważące winno posiadać odpowiednie atesty i/lub certyfikaty i/lub dokumenty potwierdzające prawidłowy pomiar wagi.
 10. Wykonawca sporządzi protokoły odbioru prac na okoliczność usunięcia wyrobów zawierających azbest z danej nieruchomości (dla każdej z nieruchomości i dla każdego
  z typu zadań oddzielnie) wraz z określeniem ilości odebranych odpadów w m2 i Mg po dokonaniu ważenia na warunkach opisanych w pkt 19 niniejszego rozdziału, potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy, właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości i pracownika Zamawiającego w trzech egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla właściciela lub użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości, Wykonawcy oraz Zamawiającego.
 11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętą klasyfikacją odpadów i w oparciu o wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
 12. Po wykonaniu prac, o których mowa w pkt 18 niniejszego rozdziału, Wykonawca ma obowiązek złożenia właścicielowi nieruchomości zawierającego azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie
  z § 8 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 niniejszego rozdziału dla każdej nieruchomości i dla każdego z zadań oddzielnie.
 13. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sporządzoną z realizacji prac objętych zdaniem nr 1 i zadaniem nr 2 dokumentację fotograficzną obiektów w wersji papierowej oraz elektronicznej (na płycie CD) sprzed rozpoczęcia usuwania z nich wyrobów zawierających azbest, jak i po ich usunięciu dla każdej nieruchomości objętej wykazem
  i danego typu zadania oddzielnie.
 14. Dokumentacja fotograficzna winna być sporządzona w następujący sposób: minimum 4 zdjęcia dla każdej nieruchomości ujętej w wykazie obiektów w sposób umożliwiający identyfikację obiektu budowlanego wraz z podaniem miejscowości i adresu nieruchomości, ze zdjęć wynikać ma rodzaj/zakres wykonywanego zadania (minimum 2 zdjęcia sprzed rozpoczęcia usuwania z nieruchomości wyrobów zawierających azbest
  i minimum 2 zdjęcia po usunięciu z nieruchomości wyrobów zawierających azbest), maksymalnie 2 zdjęcia na jedną kartkę A4. Przedłożenie dokumentacji fotograficznej wykonanej w analogiczny sposób dotyczy również nieruchomości, na których zeskładowano wyroby zawierające azbest i nie będą na tych nieruchomościach wykonywane prace demontażowe. Jeżeli na danej nieruchomości wykonywane będą oba zadania - dokumentację fotograficzną należy sporządzić dla każdego z zadań oddzielnie.
 15. Do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest stosuje się odpowiednio przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych.
 16. Wykonawca zapewni transport odpadów zawierających azbest w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska na przystosowane do tego celu składowisko odpadów celem ich unieszkodliwienia.
 17. Odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych.
 18. Do obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie terenu po zakończeniu prac wraz
  z uzyskaniem oświadczenia właściciela nieruchomości objętej usuwaniem azbestu
  o doprowadzeniu działki, z której był pobierany azbest do należytego stanu i porządku.
 19. Jeżeli w trakcie realizacji robót/zadania Wykonawca uszkodzi i/lub zniszczy i/lub zanieczyści tereny sąsiednie, w tym drogi winien je przywrócić po zakończeniu realizacji zadania do stanu pierwotnego.
 20. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania przekazania odpadów zawierających azbest na składowisko (miejsce utylizacji) zgodnie z przepisami obowiązującego prawa
  w postaci karty przekazania odpadów. Karty przekazania odpadów powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2 niniejszego rozdziału. Waga z karty przekazania odpadów na składowisko z danej nieruchomości winna odpowiadać wadze określonej w protokołach, o których mowa w pkt 18 niniejszego rozdziału.
 21. Karty przekazania odpadów, o których mowa powyżej winny być wystawione tylko na wyroby zawierające azbest, które zostały unieszkodliwione w ramach umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (wyroby zawierające azbest ujęte w wykazie obiektów - objęte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze). Nie dopuszcza się łączenia w kartach odpadów unieszkodliwionych w ramach innej umowy i/lub dla nieruchomości znajdujących się poza wykazem przekazanym przez Zamawiającego w ramach realizacji niniejszego przedmiotu umowy.
 22. Karty przekazania odpadów, oświadczenia oraz wszystkie wymienione w niniejszym rozdziale protokoły, wykazy, zestawienia, dokumentacja fotograficzna i inne dokumenty winny być dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę przed podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania bez uwag.
 23. Zamawiający jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru końcowego zadania bez uwag w przypadku braku kart przekazania odpadów i/lub innych dokumentów określonych w niniejszym Opisie.
 24. Za datę ukończenia przedmiotu umowy uznaje się dzień dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia zakończenia prac, jeżeli w wyniku powyższego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór końcowy bez uwag.
 25. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe zaistniałe lub związane z realizacją umowy, wyrządzone osobom trzecim oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem prac.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przekazanego odpadu tj. zwiększenia lub zmniejszenia ilości odpadu przeznaczonego do utylizacji. Uzależnione jest to wielkością otrzymanej z WFOŚiGW w Zielonej Górze i NFOŚiGW w Warszawie dotacji, oraz zaproponowaną przez Wykonawcę ceną za utylizację 1 tony materiałów azbestowych.
 
Kryterium wyboru oferty: 100% cena brutto.
 
Kod CPV 45262660-5
 
II. Termin i miejsce realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.07.2019 r.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. posiadanie zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych wskazane w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.),
  2. posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia
   o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesięcy przed terminem składania ofert),
  3. wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
 
IV. Termin i miejsce składania ofert: 14.06.2019 r. do godz. 15:30.
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego – Urząd Gminy Niegosławice, 67-312 Niegosławice 55, sekretariat (pokój nr 14).
 
UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie lub w innym miejscu nie będą rozpatrywane
i zostaną zwrócone bez otwierania.
 
V. Zawartość oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w zamkniętej kopercie
z oznaczeniem jakiej sprawy dotyczy.
Do oferty Wykonawca dołącza następujące dokumenty:
   1. wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 1,
   2. dokumenty wymienione w pkt III a, b, (oryginał lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta),
   3. wypełnione załączniki:
- załącznik nr 2, 3, 4, 5
   1. koszty sporządzenia oferty pokrywa oferent.
 
VI. Informacje o formalnościach:
 1. niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę,
 2. zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze wykonawcy,
 3. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
 4. do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcą środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj., odwołanie, skarga,
 5. w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
VII. Osoby uprawnione do kontaktu:
Jarosław Wesołowski, pok. 2, tel. 68 378 10 75.
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
- załącznik nr 1 - formularz ofertowy,
- załącznik nr 2 – oświadczenie,
- załącznik nr 3 – oświadczenie,
- załącznik nr 4 - oświadczenie,
- załącznik nr 5 - oświadczenie,
- załącznik nr 6 - projekt umowy.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jarosław Wesołowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Kosiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-03 12:31:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Skibiszewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-03 12:36:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Skibiszewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-17 10:52:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5809 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Niegosławice w okresie od dnia 26.04.2019 r. do 31.12.2020 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO- (załącznik)
 
ZMIENIONE ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik do Zarządzenia
Nr 120.31.2019
Wójta Gminy Niegosławice
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

 
Zapytanie ofertowe
na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Niegosławice
w okresie od dnia 26.04.2019 r. do 31.12.2020 r.
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. ) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).
1. Zamawiający
Nazwa Zamawiającego: Gmina Niegosławice
Adres: Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice
Tel./faks 68 3781038,
e-mail: ,
www.niegoslawice.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Niegosławice oraz jej jednostek organizacyjnych.
Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia:
- Urząd Gminy Niegosławice
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegosławicach
- Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach
- Szkoła Podstawowa w Przecławiu
- Szkoła Podstawowa w Gościeszowicach
- Żłobek w Przecławiu
- Żłobek w Gościeszowicach
W zakres usługi wchodzi obsługa bankowa zawierająca:
1. otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2187 ze zm.): rachunków bieżących, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych)
w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej
2. obsługa operacji finansowych budżetu Gminy na poziomie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
z zastosowaniem jednolitych procedur,
3. dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych z rachunku bankowego w placówce banku (oddział, filia, agencja)
4. generowanie i dostarczanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald,
5. wydawanie blankietów czeków gotówkowych (książeczki czekowej),
6. możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy
w zależności od potrzeb,
7. potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
8. realizację zleceń płatniczych – przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 16-tej realizowane powinny być w tym samym dniu. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym,
9. dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnianie tego zestawienia
w formie wyciągu bankowego w dniu następnym,
10. możliwość deponowania środków na lokatach terminowych lub produktach depozytowych,
11. możliwość automatycznego lokowania środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu Overnight
z oprocentowaniem wyższym niż na rachunku bieżącym,
12. zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie
z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na ww. rachunkach
na rachunek bieżący Gminy,
13. przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia na rachunek bieżący Gminy,
14. możliwości zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Gminy Niegosławice
na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej Gminy Niegosławice.
15. udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,
16. wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego,
17. inne usługi bankowe np. zmiana karty wzorów podpisów, wydawanie duplikatów zrealizowanych transakcji, przyjęcie i przechowywanie depozytów itp..
W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług
i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.
Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych musi być
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach mają być naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.
Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 3 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia
z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę banku.
Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu.
Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem
w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej
1. Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych
w ramach obsługi bankowej,
2. Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej
z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy
w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Niegosławice i jego jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
Wykonawca zapewni spełnienie wymagań Zamawiającego, który żąda, aby:
1. Wykonawca nie będzie pobierał:
1) innych niż określone w przedmiotowej ofercie prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków,
2) prowizji i opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,
3) prowizji i opłat za realizację polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,
4) prowizji i opłat od kwoty przelewu złożonego przez Zamawiającego,
5) prowizji i opłat od wypłaty gotówkowej z rachunków Zamawiającego,
6) prowizji i opłat od wpłaty gotówkowej na rachunki Zamawiającego,
7) prowizji i opłat za sporządzanie wyciągów bankowych,
8) prowizji i opłat za wydawanie blankietów czekowych
9) innych niż określone w ofercie prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach Zamawiającego,
2. Wyciągi z rachunków bankowych wraz z załącznikami Zamawiający będzie mógł otrzymywać do godziny 10:00 następnego dnia roboczego po przeprowadzonej operacji,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowy na obsługę bankową z Gminą Niegosławice
i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
7. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bankowym był weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
Nazwa i kody określone we wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 66 11 00 00 - 4 – usługi bankowe.
Dane dotyczące Zmawiającego znajdują się na stronie: www.niegoslawice.pl
3. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania umowy od dnia 26 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1. formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1)
2. formularz cenowy (załącznik nr 2)
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
5. zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy - Prawo bankowe.
6. oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w siedzibie oddziału, placówki, filii lub punkcie kasowym.
7. projekt umowy.
6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
stanowisko: Inspektor imię i nazwisko: Seweryn Bryl
tel. 68-3870500 faks 68-3781038 e-mail:
w dniach poniedziałek – piątek w godz. 8.00 - 14.00
7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryterium wyboru oferty będzie cena oferty o wadze 100%, na którą składają się następujące podkryteria i przypisane im wagi:
Nazwa kryterium
Waga
Cena oferty zgodnie z zał. 2 – Formularz cenowy
70 pkt
Oprocentowanie środków na lokacie
20 pkt
Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym
10 pkt
Razem
100 pkt
2.Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
Nazwa kryterium
Wzór
Sposób oceny
Cena zamówienia zgodnie z pkt 1 zał. Nr 1 – Formularz ofertowy wykonawcy
Cena najniższej oferty /cena badanej oferty x 70 pkt. = liczba pkt.
0 – 70 pkt.
 
Oprocentowanie środków na lokacie zgodnie z pkt 3 zał. Nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy
Oprocentowanie badanej oferty /Oprocentowanie najwyższej oferty / x 20 pkt. = liczba pkt.
0 – 20 pkt.
 
Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym zgodnie z pkt 2 zał. Nr 1 -Formularz ofertowy wykonawcy
Oprocentowanie badanej oferty/ Oprocentowanie najwyższej oferty / x 10 pkt. = liczba pkt.
0 – 10 pkt.
 
Razem
 
0 – 100 pkt.

 
8. Opis sposobu obliczania ceny
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić
w „Formularzu cenowym" (załącznik Nr 2), a całego przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym wykonawcy " (załącznik Nr 1) stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.
9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z napisem „Obsługa bankowa budżetu Gminy Niegosławice
w okresie od 26 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku” na adres zamawiającego:
Urząd Gminy Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice
lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 – Sekretariat w terminie do dnia 24 kwietnia 2019 roku do godz. 15:00.
10. Załączniki
Załączniki składające się na integralną część zapytania:
1) formularz ofertowy
2) formularz cenowy
 
 
 
 
 
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. ) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).
1. Zamawiający
Nazwa Zamawiającego: Gmina Niegosławice
Adres: Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice
Tel./faks 68 3781038,
e-mail: ,
www.niegoslawice.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Niegosławice oraz jej jednostek organizacyjnych.
Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia:
- Urząd Gminy Niegosławice
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegosławicach
- Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach
- Szkoła Podstawowa w Przecławiu
- Szkoła Podstawowa w Gościeszowicach
- Żłobek w Przecławiu
- Żłobek w Gościeszowicach
W zakres usługi wchodzi obsługa bankowa zawierająca:
1. otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1876): rachunków bieżących, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych
i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych)
w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej
2. obsługa operacji finansowych budżetu Gminy na poziomie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
z zastosowaniem jednolitych procedur,
3. dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych z rachunku bankowego w placówce banku (oddział, filia, agencja)
4. generowanie i dostarczanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald,
5. wydawanie blankietów czeków gotówkowych (książeczki czekowej),
6. możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy
w zależności od potrzeb,
7. potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
8. realizację zleceń płatniczych – przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 16-tej realizowane powinny być w tym samym dniu. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym,
9. dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnianie tego zestawienia
w formie wyciągu bankowego w dniu następnym,
10. możliwość deponowania środków na lokatach terminowych lub produktach depozytowych,
11. możliwość automatycznego lokowania środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu Overnight
z oprocentowaniem wyższym niż na rachunku bieżącym,
12. zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie
z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na ww. rachunkach
na rachunek bieżący Gminy,
13. przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia na rachunek bieżący Gminy,
14. możliwości zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Gminy Niegosławice
na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej Gminy Niegosławice.
15. udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,
16. wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego,
17. inne usługi bankowe np. zmiana karty wzorów podpisów, wydawanie duplikatów zrealizowanych transakcji, przyjęcie i przechowywanie depozytów itp..
W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług
i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.
Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych musi być zmienne (bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności), obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o stopę równą średniej miesięcznej stawki WIBID 1M ustaloną na 5 dni przed upływem okresu obrachunkowego.
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach mają być naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.
Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 3 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia
z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę banku.
Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu.
Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem
w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej
1. Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych
w ramach obsługi bankowej,
2. Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej
z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy
w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Niegosławice i jego jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
Wykonawca zapewni spełnienie wymagań Zamawiającego, który żąda, aby:
1. Wykonawca nie będzie pobierał:
1) innych niż określone w przedmiotowej ofercie prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków,
2) prowizji i opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,
3) prowizji i opłat za realizację polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,
4) prowizji i opłat od kwoty przelewu złożonego przez Zamawiającego,
5) prowizji i opłat od wypłaty gotówkowej z rachunków Zamawiającego,
6) prowizji i opłat od wpłaty gotówkowej na rachunki Zamawiającego,
7) prowizji i opłat za sporządzanie wyciągów bankowych,
8) prowizji i opłat za wydawanie blankietów czekowych
9) innych niż określone w ofercie prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach Zamawiającego,
2. Wyciągi z rachunków bankowych wraz z załącznikami Zamawiający będzie mógł otrzymywać do godziny 10:00 następnego dnia roboczego po przeprowadzonej operacji,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowy na obsługę bankową z Gminą Niegosławice
i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
7. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bankowym był weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
Nazwa i kody określone we wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 66 11 00 00 - 4 – usługi bankowe.
Dane dotyczące Zmawiającego znajdują się na stronie: www.niegoslawice.pl
3. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania umowy od dnia 26 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1. formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1)
2. formularz cenowy (załącznik nr 2)
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
5. zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy - Prawo bankowe.
6. oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w siedzibie oddziału, placówki, filii lub punkcie kasowym położonym na terenie gminy Niegosławice.
7. projekt umowy.
6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
stanowisko: Inspektor  imię i nazwisko: Seweryn Bryl
tel. 68-3870500 faks 68-3781038  e-mail:
w dniach poniedziałek – piątek w godz. 8.00 - 14.00
7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryterium wyboru oferty będzie cena oferty o wadze 100%, na którą składają się następujące podkryteria i przypisane im wagi:
Nazwa kryterium
Waga
Cena oferty zgodnie z zał. 2 – Formularz cenowy
70 pkt
Oprocentowanie środków na lokacie
20 pkt
Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym
10 pkt
Razem
100 pkt
2.Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
Nazwa kryterium
Wzór
Sposób oceny
Cena zamówienia zgodnie z pkt 1 zał. Nr 1 – Formularz ofertowy wykonawcy
Cena najniższej oferty /cena badanej oferty x 70 pkt. = liczba pkt.
0 – 70 pkt.
 
Oprocentowanie środków na lokacie zgodnie z pkt 3 zał. Nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy
Oprocentowanie badanej oferty /Oprocentowanie najwyższej oferty / x 20 pkt. = liczba pkt.
0 – 20 pkt.
 
Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym zgodnie z pkt 2 zał. Nr 1 -Formularz ofertowy wykonawcy
Oprocentowanie badanej oferty/ Oprocentowanie najwyższej oferty / x 10 pkt. = liczba pkt.
0 – 10 pkt.
 
Razem
 
0 – 100 pkt.
 
8. Opis sposobu obliczania ceny
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić
w „Formularzu cenowym" (załącznik Nr 2), a całego przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym wykonawcy " (załącznik Nr 1) stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.
9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z napisem „Obsługa bankowa budżetu Gminy Niegosławice
w okresie od 26 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku” na adres zamawiającego:
Urząd Gminy Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice
lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 – Sekretariat w terminie do dnia 24 kwietnia 2019 roku do godz. 15:00.
10. Załączniki
Załączniki składające się na integralną część zapytania:
1) formularz ofertowy
2) formularz cenowy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-17 11:33:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-17 11:42:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Skibiszewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-15 12:16:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7096 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Niegosławice w okresie od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Seweryn Bryl
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosława Baranowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-28 20:35:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Tarłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-28 20:36:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Tarłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-17 08:00:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie ofertowe „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Niegosławicach”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Niegosławice, 20.01.2017
RTG.DI.7011.1.2017
 
 
INFORMACJA
 
 
W związku zapytaniem ofertowym na „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) dla zadania : „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Niegosławicach” z dnia 11.01.2017 informuję, że po uwzględnieniu uwag o zbyt krótkim terminie realizacji zadania oraz informacji o braku możliwości dofinansowania Wójt Gminy Niegosławice odstępuje od wykonania Programu Funkcjonalno - Użytkowego na powyższe zadanie.
Dziękujemy bardzo za zainteresowanie oraz nadesłane oferty.
Wójt Gminy Niegosławice
/-/ jan Kosiński
 
 
 
 
 
Znak sprawy RTG.DI.7011.1.2017 Niegosławice, 11.01.2017
 
Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./
I. Zamawiający: Gmina Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice
Adres do korespondencji: Urząd Gminy Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice
tel. (68)3781038, faks (68)3781038
 
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
 
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Niegosławicach
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Projektowany zakres rzeczowy inwestycji ujęty w PFU:
- drogi dojazdowe do oczyszczalni ścieków, z przepustami;
- drogi i place na terenie oczyszczalni ścieków;
- zbiornik retencyjny ścieków dowożonych z wydzieloną komorą na ścieki i osady płynne dowożone z oczyszczalni przydomowych;
- pompownia ścieków i osadów dowożonych;
- komora zasuw;
- instalacja do filtracji zużytego powietrza dla zbiornika retencyjnego ścieków i osadów;
- kontenerowa stacja przyjmowania ścieków i osadów;
- krata rzadka do wstępnej separacji zanieczyszczeń stałych ze ścieków i osadów dowożonych;
- instalacja sito-piaskownika w nowym budynku do mechanicznego oczyszczania ścieków;
- instalacja do mechanicznego odwadniania osadu na prasie taśmowej w nowym budynku;
- instalacja do poboru wody technologicznej ( ścieki oczyszczone z istniejącego zbiornika );
- zaplecze socjalne dla obsługi obiektów gospodarki osadowej;
- wiata odbioru osadu odwodnionego prasy taśmowej ;
- instalacja do higienizacji osadu odwodnionego wapnem;
- wiaty magazynowe dla odwodnionego osadu ;
- wiaty garażowe dla sprzętu komunalnego;
- adaptacja istniejącego pomieszczenia odwadniania osadu (draimad) na pomieszczenie gospodarcze;
- wstępny projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni obejmujący teren zbiornika retencyjnego ścieków i osadów dowożonych i części osadowej oczyszczalni (ogrodzenie, oświetlenie, komunikacja);
- instalacje elektryczne zewnętrzne;
- automatyka procesów odwadniania i higienizacji osadów ;
- rozbiórki obiektów przeznaczonych do likwidacji;
- częściowa renowacja konstrukcji istniejących zbiorników do biologicznego oczyszczania ścieków;
- odnowa elewacji istniejącego budynku ( malowanie, cokolik, podokienniki, opaska);
- dobór i wykaz mobilnego sprzętu komunalnego dla obsługi instalacji do odwadniania osadu;
 
 1. Program funkcjonalno- użytkowy dla inwestycji „Rozbudowa i modernizacji oczyszczalni ścieków w Niegosławicach” musi zawierać:
część 1. Opisowa;
część 2. Informacyjna;
część 3. Załączniki;
część 4. Tabela ryczałtowa wykazu cen-wymagania ogólne;
 1. Przygotowanie załączników w ramach PFU:
- opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji;
- opracowanie wniosku dotyczącego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- opracowanie mapy do celów projektowych;
- wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego;
- aktualizacja założeń koncepcyjnych dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków — część opisowa i rysunkowa;
III. Termin realizacji zamówienia: do 30.01.2017 r., termin podpisania umowy: 20.01.2017 r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu: wykonanie przynajmniej jednego Programu Funkcjonalno – Użytkowego w zakresie kanalizacji lub oczyszczalni ścieków.
Dopuszcza się złożenia oświadczenia z nazwą PFU, zleceniodawcy oraz terminem wykonania.
V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: formularz ofertowy, oświadczenie o wykonaniu przynajmniej jednego PFU
VI. Osoby uprawnione do kontaktu: Sławomir Świtajło, tel. 683781273
VII. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 19.01.2017 do godz. 15.30 Urząd Gminy Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice, sekretariat lub pocztą elektroniczną na adres:
VIII. Kryteria oceny oferty oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty: jedynym kryterium jest cena (100%) w związku z powyższym nie wprowadza się kryteriów wagowych
IX. warunki wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Świtajło
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Kosiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-11 12:30:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Skibiszewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-11 12:42:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Skibiszewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-20 14:29:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17683 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

zapytanie ofertowe: zakup i dostawa mat typu puzzle

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Tarłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Kosiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-24 12:10:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Skibiszewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-24 12:35:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Skibiszewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-07 15:01:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18174 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »