ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

ogłoszenia o przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

II (drugi) ustny  przetarg  nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Niegosławice 23.12.2019r.
 
Wójt Gminy Niegosławice
ogłasza
II (drugi) ustny  przetarg  nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  nr 512 położonej
 w obrębie ewidencyjnym Nowa Jabłona.
 
            Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Nowa Jabłona, oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka  512. 
Powierzchnia i nieruchomości  wynosi 6,38 ha, którą stanowią  tereny różne Tr.
Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi dla w/w nieruchomości księgę wieczystą
KW nr ZG1G/00051881/9.
Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie jest  przedmiotem żadnych zobowiązań.
 Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego
i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 512 znajdują się w części w strefie lasów i w części w strefie łąk i pastwisk.
Teren nieruchomości nie jest objęty ważną decyzja o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Niegosławice, powodującą zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto- 70.000,00 zł

Wadium – 14.000,00 zł
 
Minimalne postąpienie – 700,00 zł
 
Do ceny nieruchomości został doliczony  należny podatek VAT w wysokości 23%.
Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiaty Żagańskiego.
W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia  oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Niegosławice z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 31.01.2020r. o godz. 1000
w Urzędzie Gminy w Niegosławicach w sali nr 8.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
w gotówce wadium w kasie tut. Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Niegosławice w BS Przemków nr 6986530004 0000 0003 1248 0003 w takim terminie aby najpóźniej w  dniu 23.01.2020r. wymagana kwota znajdowała się na rachunku Gminy Niegosławice, ze wskazaniem tytułu wpłaty wadium ( położenia i nr działki , oraz uczestnika przetargu w przypadku gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty).
 
Dowód wniesienia wadium podlega przedstawieniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia  przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą cenę do wysokości zakupu nieruchomości ustaloną w drodze przetargu należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Niegosławice w BS Przemków nr 2686530004 0000 0003 1248 0001 najpóźniej przed dniem zawarcia Aktu  Notarialnego tzn. wpłatę należy dokonać w taki terminie aby wymagana kwota znajdowała się na rachunku bankowym sprzedającego najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy notarialnej.
Koszty związane z podpisaniem umowy notarialnej pokrywa w całości nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej  w wyznaczonym  miejscu i w terminie Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować swoim dowodem osobistym, nr NIP  oraz danymi  małżonki/a, aktualnym wypisem z KRS lub innego właściwego rejestru, które będą potrzebne do wypełnienia oświadczenia.
Osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2204) mogły składać wnioski do 13.05.2019r.
 
Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Niegosławicach  pokój nr 3, nr telefonu (068) 378 12 95 w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu, od poniedziałku do piątku w godz.730 - 1530.

Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia przetargu.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do udziału w przetargu.

 
 
                                                                                                                                                                                                                                   Wójt
/-/ mgr Jan Kosiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-23 14:44:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-23 14:44:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-23 14:44:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
100 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

II (drugi) ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 248/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Mycielin

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-17 08:18:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Tarłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-17 08:19:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Tarłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-17 08:19:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
293 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I (pierwszy) ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 161/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Bukowica.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-27 11:26:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Skibiszewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-27 11:27:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Skibiszewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-27 11:27:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
419 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I (pierwszy) ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 161/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Bukowica.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-27 11:23:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Skibiszewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-27 11:27:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Skibiszewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-27 11:27:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
417 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I (pierwszy) ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 248/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Mycielin.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Sławek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Kosiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-24 11:38:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Suszko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-24 11:39:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Suszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-24 11:39:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
688 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I (pierwszy) ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 512 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Jabłona.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Sławek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Kosiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-24 11:34:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Suszko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-24 11:36:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Suszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-24 11:36:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
685 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I (pierwszy) ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 41 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywczyce.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Niegosławice 21.11.2018r.
 
Wójt Gminy Niegosławice
ogłasza
I (pierwszy) ustny  przetarg  nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  nr 41 położonej
 w obrębie ewidencyjnym Krzywczyce.
 
            Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Krzywczyce, oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka  41. 
Powierzchnia i nieruchomości  wynosi 1,31 ha, którą stanowią  tereny różne Tr.
Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi dla w/w nieruchomości księgę wieczystą
KW nr ZG1G/00047150/5.
Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie jest  przedmiotem żadnych zobowiązań.
 Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego
i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 41 znajdują się w strefie terenów o walorach dla lokalizacji funkcji usługowo-rekreacyjnej, wymagających sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego .
             Teren nieruchomości nie jest objęty ważną decyzja o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Niegosławice, powodującą zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto- 143.000,00 zł

Wadium – 25.000,00 zł
 
Minimalne postąpienie – 1.430,00 zł
 
            Do ceny nieruchomości został doliczony  należny podatek VAT w wysokości 23%.
Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiaty Żagańskiego.
W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia  oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Niegosławice z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 28.12.2018r. o godz. 1000
w Urzędzie Gminy w Niegosławicach w sali nr 8.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 20.12.2018r.
w gotówce wadium w kasie tut. Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Niegosławice w BS Przemków nr 6986530004 0000 0003 1248 0003.
 Dowód wniesienia wadium podlega przedstawieniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia  przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą cenę do wysokości zakupu nieruchomości ustaloną w drodze przetargu należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Niegosławice w BS Przemków nr 2686530004 0000 0003 1248 0001 najpóźniej 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty związane z podpisaniem umowy notarialnej pokrywa w całości nabywca.
    Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej  w wyznaczonym  miejscu i w terminie Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować swoim dowodem osobistym, nr NIP  oraz danymi  małżonki/a, aktualnym wypisem z KRS lub innego właściwego rejestru, które będą potrzebne do wypełnienia oświadczenia.
          Osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 121) mogły składać wnioski do 19.11.2018r.
 
Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Niegosławicach  pokój nr 3, nr telefonu (068) 378 12 95 w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu, od poniedziałku do piątku w godz.730 - 1530.

Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia przetargu.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do udziału w przetargu.

 
 
                                                                                                                                                                                                                                   Wójt
/-/ mgr Jan Kosiński
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Sławek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Kosiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-21 09:25:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Tarłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-21 09:27:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Tarłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-21 09:28:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IV (czwarty) ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 41 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywczyce.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Sławek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Kosiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-07 08:52:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Suszko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-07 08:55:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Suszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-07 08:55:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2211 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III (trzeci) ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 41 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywczyce.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Sławek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Kosiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-20 08:22:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Suszko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-20 08:23:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Suszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-20 08:23:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2420 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III (trzeci) ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 512 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Jabłona.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Sławek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Kosiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-20 08:19:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Suszko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-20 08:20:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Suszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-20 08:20:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2434 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji