ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.22.2016 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zimna Brzeźnica.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-05-25 11:43:25 przez Sebastian Chachuła

Akapit nr - brak tytułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Zimna Brzeźnica oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 6/1.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW nr ZG1G/00052177/8.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi  0,48 ha,  którą stanowią użytki: grunty orne RIVa .
-Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 6/1 znajduje się  w strefie osadniczo-rolnej położonej w obszarze chronionego krajobrazu.
-Teren nieruchomości nie jest objęty ważną decyzja o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Niegosławice, powodującą zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki.
-Cena nieruchomości  brutto 12.700,00 zł .
-Termin zapłaty 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1774) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  25.05.2016 r. do 06.07.2016 r.
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
 
 
                                                                                                                                  Wójt
                                                                                                                      /-/ mgr Jan Kosiński
« powrót do poprzedniej strony