ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.6.2015 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 05 marca 2015r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha Dolna.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-03-05 12:29:52 przez Sebastian Chachuła

Akapit nr - brak tytułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Sucha Dolna oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 258/49.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW nr ZG1G/00044581/4.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi  0,7231 ha, która w ewidencji gruntów  wykazana jest jako droga dr.
-W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (przyjęty Uchwałą
nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 marca 2010r.) część północna działki nr 258/49 znajduje się w obrębie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „103R” dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe: teren rolniczy. Pozostała część południowa działki znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego opracowania. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 258/49 znajduje się:         w części północnej jako tereny rolnicze obejmujące obszar lokalizacji elektrowni wiatrowych i infrastruktury towarzyszącej wraz z obszarem ich oddziaływania oznaczonym na rysunku symbolem R/E i w części południowej jako teren położony w strefie osadniczo-rolnej.
-Cena nieruchomości  brutto 30.000,00 zł  w tym podatek VAT 23%.
-Termin zapłaty 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  05.03.2015r. do 17.04.2015r.
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
                                                                                                                 Wójt
                                                                                                     /-/ mgr Jan Kosiński
« powrót do poprzedniej strony